Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti OTTIMA s.r.o.

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) pro prodej vzdělávacích, motivačních či jiných kurzů (dále též „Kurzy“) obchodní společnosti OTTIMA s.r.o., se sídlem 186 00 Praha 8, Karlín, Thámova 21/34, IČ 042 79 727, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 245056 (dále též „Poskytovatel“).

 

ČÁST A – Všeobecná ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení

(1) Tyto VOP upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování Kurzů Poskytovatele (dále též „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a zájemcem (dále též „Zákazník“).

(2) Zákazníkem může být právnická osoba, fyzická osoba – podnikatel nebo fyzická osoba – nepodnikatel. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikatel se dále společně uvádí jako „Podnikatel“. Fyzická osoba – nepodnikatel se dále uvádí též jako „Spotřebitel“.

(3) Těmito VOP se řídí veškeré vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, je-li předmětem plnění Kurz, pokud strany výslovně písemně užití těchto VOP nevyloučí, bez ohledu na to, jakým způsobem strany svůj vztah uzavírají. Tyto VOP jsou součástí Smlouvy, pokud strany výslovně písemně užití těchto VOP ve Smlouvě nevyloučí.

(4) Smlouva může být uzavřena osobně nebo elektronicky. Smlouva je uzavírána osobně, zejména je-li uzavírána za přítomnosti Poskytovatele a Zákazníka v listinné podobě nebo v listinné podobě je mezi Poskytovatelem a Zákazníkem zasílána prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrem. Smlouva je uzavírána elektronicky, je-li uzavírána s využitím celosvětové počítačové sítě Internet přes on-line objednávkový portál Poskytovatele www.ottima.cz .

(5) Poskytovatel může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Poskytovatel informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.ottima.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

(6) Práva a povinnosti stran neupravená těmito VOP a Smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“). Poskytovatel upozorňuje Zákazníka, že se neřídí žádnými kodexy chování a žádné kodex chování pro něho nejsou závazné.

 

Čl. II. Kurzy

(1) Aktuální Kurzy jsou vždy uvedeny na internetovém portálu www.ottima.cz .

 

(2) Základní typy Kurzů jsou:

 1. otevřené prezenční kurzy,
 2. on-line videokurzy,
 3. live webináře,
 4. on-line workshopy.

(3) Otevřené prezenční kurzy jsou charakteristické tím, že se konají za osobní účasti Zákazníka a školitele Poskytovatele nebo jeho smluvního partnera v Poskytovatelem určeném konkrétním termínu a na konkrétním místě.

(4) On-line videokurzy jsou charakteristické tím, že Zákazník získá přístup ke shlédnutí příslušného videokurzu prostřednictvím celosvětové počítačové sítě Internet. 

(5) Live webináře jsou charakteristické tím, že Zákazník získá přístup k webináři (tj. přednášce) v Poskytovatelem určeném konkrétním termínu (tzv. naživo) prostřednictvím celosvětové počítačové sítě Internet a následně ke shlédnutí videozáznamu z daného webináře.

(6) On-line workshopy jsou charakteristické tím, že Zákazník získá přístup do workshopu v Poskytovatelem určeném konkrétním termínu (tzv. naživo) prostřednictvím celosvětové počítačové sítě Internet.

(7) Bližší obsahy konkrétních Kurzů jsou vždy k dispozici na internetovém portálu www.ottima.cz .

(8) Poskytovatel má právo kdykoliv Kurz zrušit ať již jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. V tom případě se má zato, že Poskytovatel odstupuje od Smlouvy.

 

Čl. III. Doručování

(1) Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce

(2) Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u držitele poštovní licence, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

Čl. IV. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

(1) Poskytovatel se pro účely ochrany osobních údajů chápe jako jejich správce. Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, anebo zaměstnanců Podnikatele, jsou zpracovávány ve smyslu zákona č. 110/2016 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“), ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky: General Data Protection Regulation), tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) pravidla pro nakládání s osobními údaji a ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“).

(2) Poskytovatel zpracovává osobní údaje sdělené mu Zákazníkem v rámci registrace a/nebo při Objednávce. Osobní údaje sděluje Zákazník dobrovolně. Osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení Objednávky a další plnění ze Smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění Smlouvy. Prodávající zpracovává osobní údaje rovněž za účelem evidence Smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle Smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. 

(3) Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být Zákazníkovi zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej Zákazník neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu – bezplatně (vyjma případné ceny za telekomunikační služby poskytovatele těchto služeb Zákazníka).

(4) Údaje pro doručení zásilek mohou být poskytnuty též zpracovatelům, tj. kurýrním službám nebo držitelům poštovní licence apod.

(5) Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

(6) Bližší podmínky ochrany osobních údajů jsou uvedeny na internetovém portálu Poskytovatele: https: //www.ottima.cz/ochrana-osobnich-udaju. 

(7) Poskytovatel, jakožto provozovatel internetového portálu www.ottima.cz , může užívat na tomto portálu soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 1. měření návštěvnosti internetového portálu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na internetovém portálu,
 2. základní funkčnosti internetového portálu.

(8) Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Poskytovatele, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Na internetovém portálu je dána Zákazníkovi možnost volby rozsahu zpracovávaných údajů o jeho aktivitě na internetovém portálu. Uvedená volba se nachází na spodní liště internetového portálu a je označena: nastavení cookies. Internetový portál lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Poskytovatele námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná na internetovém portálu. Námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost internetového portálu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování internetového portálu. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování internetového portálu, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu internetového portálu. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli (např. provozovatelem služby Seznam Sklik, provozované společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5).

 

ČÁST B – Osobní uzavření Smlouvy

Při osobním uzavření Smlouvy si strany zejména písemně v listinné podobě sjednaní konkrétní obsah Smlouvy nebo jestliže Zákazník zašel písemnou objednávku a Poskytovatel písemnou objednávku potvrdí.

 

ČÁST C – Uzavření Smlouvy elektronicky

Čl. I. Úvodní ustanovení

(1) Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči Poskytovateli, a proto zaručuje následující:

 1. je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
 2. veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 3. zaplacením ceny za Kurz neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Kurzu,
 4. před zahájením užívání internetového portálu www.ottima.cz se důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi.

(2) Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadovaný konkrétní kurz, vyplní požadované údaje a uvede elektronickou adresu, na kterou mu budou Poskytovatelem sdělovány informace důležité pro konkrétní kurz vč. případných přístupových hesel a kódů (dále též „Objednávka“). Zákazník postupuje v jednotlivých krocích uvedených na internetovém portálu www.ottima.cz . Smlouva je uzavřena dnem připsání Ceny konkrétního kurzu na účet Poskytovatele.

(3) Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce

(4) Zákazník může uzavírat Smlouvu na internetovém portálu www.ottima.cz bez registrace

(5) Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve porušily Smlouvu (anebo VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.ottima.cz.

(6) Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

(7) Jestliže bude možné absolvovat některý Kurz bezplatně, což bude obvykle oznámeno označením „zdarma“ nebo „vstup volný“ nebo jiným podobným způsobem, pravidla těchto VOP určující závazky Poskytovatele se nepoužijí.

(8) Smluvní dokumentace při uzavření Smlouvy elektronicky je dána obsahem Objednávky a těmito VOP. Po svém uzavření je Smlouva Poskytovatelem archivována a není Zákazníkovi přístupná.

 

Čl. II. Cena a platební podmínky

(1) Cena určitého kurzu je uváděna bez daně z přidané hodnoty a s daní z přidané hodnoty a případně s cenou za zvolený způsob úhrady (dále též „Cena“).

(2) Cena může být uhrazena bezhotovostně na účet Poskytovatele podle pokynů uvedených na www.ottima.cz takto:

 1. prostřednictvím on-line platby kartou,
 2. prostřednictvím internetového bankovnictví,
 3. bankovním převodem na pobočce banky.

(3) Zákazník po úhradě obdrží od Poskytovatele potvrzení o úhradě Kurzu (účtenku) na elektronickou adresu. Není-li obecně závazným předpisem výslovně vyžadováno, bude vystaven daňový doklad (faktura) na základě žádosti Zákazníka

(4) Při bezhotovostním převodu se za den platby považuje den, kdy byla Cena připsána na účet Poskytovatele.

(5) Bude-li Kurz Poskytovatelem zrušen, vrátí Poskytovatel Zákazníkovi Cenu do 10 dnů na účet Zákazníka, ze kterého byla Cena Poskytovateli poukázána.

 

Čl. III. Zvláštní pravidla pro Podnikatele

(1) Je v péči Podnikatele, zdali zvolený a zaplacený kurz využije nebo nikoliv. Je v péči Podnikatele, zdali zvolený a zaplacený kurz jeho zaměstnanec využije nebo nikoliv.

(2) Odstoupit od Smlouvy lze podle pravidel stanovených obecně závaznými právními předpisy.

 

Čl. IV. Zvláštní pravidla pro Spotřebitele

(1) V případě rozporů mezi ustanoveními tohoto článku VOP a jiných článků VOP, mají přednost ustavení tohoto článku, je-li Zákazníkem Spotřebitel.

(2) Spotřebitel bere na vědomí, že nemůže odstoupit do Smlouvy, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. V případě, že Spotřebitel odstoupí od Smlouvy v okamžiku, kdy již Poskytovatel započal s plněním Smlouvy před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy, ovšem neposkytl své plnění zcela, uhradí Spotřebitel Poskytovateli poměrnou část Ceny do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

(3) Nejde-li o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy podle obecně závazných předpisů nelze od smlouvy odstoupit, je Spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Pro takové odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využití vzorový formulář poskytovaný Poskytovatelem, který nalezne na internetovém portálu www.ottima.cz, nebo jiným vhodným způsobem. V případě řádného odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem vrátí Poskytovatel Spotřebiteli podle povahy věci zaplacenou Cenu nebo její poměrnou část do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy na účet, ze kterého byla Cena Poskytovateli poukázána.

(4) Spotřebitel dává předchozí výslovný souhlas s plněním Smlouvy, jestliže uzavře Smlouvu a zvolí si Kurz, který začíná v termínu před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

(5) V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem ke vzniku sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit stranám jednáním, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní  řešení sporu České obchodní inspekci, se sídlem 120 00 Praha 2, Štěpánská 15, a to prostřednictvím jejich internetových stránek: www.coi.cz . Pro řešení sporů může též Spotřebitel využít věcně a místně příslušný soud.

 

ČÁST E – Ustanovení závěrečná

Čl. I. Odpovědnost a záruky

(1) Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi za vady poskytovaného plnění v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

(2) Zákazník službu dle Smlouvy reklamuje do pěti pracovních dnů ode dne konání Kurzu osobně v sídle Poskytovatele nebo písemně s využitím držitele poštovní licence nebo písemně prostřednictvím elektronické pošty s tím, že definuje Kurz a popíše vadu tak, aby mohlo být jakékoliv třetí osobě zřejmé, co Zákazník vytýká a proč. Poskytovatel při vyřizování reklamace postupuje podle obecně závazných právních předpisů.

(3) Bude-li reklamace Zákazníka shledána důvodnou, poskytne Poskytovatel Zákazníkovi slevu z Ceny daného reklamovaného kurzu.

(4) Zákazník souhlasí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod celosvětové počítačové sítě Internet a/nebo připojení Zákazníka k celosvětové počítačové sítě Internet a/nebo internetového portálu www.ottima.cz v případě realizace Objednávky Zákazníka. V případě internetového portálu www.ottima.cz nese Poskytovatel odpovědnost, pokud není z důvodu Poskytovateli přičitatelných k dispozici v době přístupu tzv. naživo. U přístupů k internetovému portálu www.ottima.cz, které nejdou tzv. naživo odpovídá Poskytovatel v těch případech, není-li daný internetový portál přístupný více jak 78 hodin z důvodů Poskytovateli přičitatelných.

(5) Poskytovatel nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.ottima.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.ottima.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

 

Čl. II. Ostatní ustanovení

(1) Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.ottima.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají a Zákazník učiněním Objednávky souhlasí s tím, že vztah se řídí právním řádem České republiky a sudištěm v České republice. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

(3) V případě sporu mezi Podnikatelem a Poskytovatelem strany sjednávají uzavřením Smlouvy, že spor bude předložen místně příslušnému soudu podle sídla Poskytovatele.

(4)  Poskytovatel je oprávněn k činnosti dle Smlouvy na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

(5) Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

 

Čl. III. Kontakty

(1) Internetový portál: www.ottima.cz

(2) Zákaznická telefonická linka: + 420 731 157 310

(3) Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@ottima.cz

(4) Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8. 10. 2020.

 

+ + + OTTIMA s.r.o. + + +

 

Stáhněte si